Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Xuyến

23/07/2018 09:10 - Xem: 97

 

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu đặc tính ít hạt và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cam Sành Hà Giang”.

Nghành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Xuyến

Khoá đào tạo: 2014 - 2018

Người hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

                                                  2. TS. Nguyễn Duy Lam

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

  • Đánh giá được đặc điểm sinh học, nguyên nhân ít hạt và sự ổn định của đặc tính ít hat của 6 cá thể cam Sành ít hạt có triển vọng được tuyển chọn tại Hà Giang (VX1, VX2, VX3, VX4, VX5 và CSKH11).  

+ Đặc điểm hình thái và sinh trưởng tương tự như giống cam Sành đang trồng phổ biến tại Hà Giang; cho năng suất ổn định qua 2 năm theo dõi.

+ Nguyên nhân ít hạt của các cây cam Sành tuyển chọn do hiện tượng bất dục đực không hoàn toàn trên các cây VX3 và CSKH11; do đặc tính tự bất tương hợp trên các cây VX2, VX4, VX5; do cả 2 nguyên nhân bất dục đực không hoàn toàn và tự bất tương hợp trên cây VX1.

+ Các cá thể tuyển chọn VX1, VX3, VX5 và CSKH11 có khả năng sinh trưởng, cho năng suất và chất lượng quả ổn định sau khi ghép cải tạo lên cây cam Sành đang cho quả; số hạt/quả ổn định ở mức nhỏ hơn 6 hạt/quả.

  • Đánh giá được ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật cơ bản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả của cam Sành tại Hà Giang.

+ Bón phân với lượng 600gN/cây theo tỷ lệ N:P:K là 1- 0,75 -1 cho năng suất, chất lượng tốt nhất và tỷ lệ 1- 0,5-1 cho hiệu quả kinh tế cao nhất.

+ Phun bổ sung GA3 nồng độ 80 - 100ppm thời kì hoa nở rộ có tác dụng làm giảm số hạt trên quả, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao; nồng độ phun 80 ppm lại cho các chỉ tiêu chất lượng quả tốt nhất. Phun GAvào lúc hoa rộ có tác dụng làm tăng tỷ lệ đậu quả và giảm số hạt trên quả mạnh nhất.

+ Áp dụng kỹ thuật cắt tỉa cành có khả năng hạn chế chiều cao cây, tăng đường kính tán, nâng cao năng suất cam Sành ở năm thứ 2 sau cắt tỉa.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trọng thực tiễn:

- Các dòng cam Sành ít hạt tuyển chọn sẽ là những vật liệu quý phục vụ cho công tác nhân giống mở rộng sản xuất, góp phần xây dựng vùng sản xuất cây có múi hàng hóa ở Hà Giang cho hiệu quả kinh tế cao.

- Kết quả nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật được bổ sung vào quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cam Sành Hà Giang, sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng quả và hiệu quả sản xuất của cây cam Sành, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Tiếp tục theo dõi các cá thể tuyển chọn và đánh giá sự ổn định của đặc tính ít hạt của cá cá thể để kiểm tra khả năng ứng dụng và mở rộng vào sản xuất.

INFORMATION OF DOCTORAL DESSERTATION

Research Title: Research on seedless characteristics and cultural techniques to improve yield and quality of Cam Sanh (King Mandarin) in Ha Giang province

Major: Crop Science

Code: 9.62.01.10

PhD candidate: Nguyen Thi Xuyen

Course Duration: 2014 - 2018

Research supervisors: 1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quoc Hung

                                           2. Dr. Nguyen Duy Lam

Institution of education: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

  • Evaluating biological characteristics, causes and stability of seedlessness in 6 prospective seedless cultivars of Cam Sanh selected in Ha Giang province, namely VX1, VX2, VX3, VX4, VX5 and CSKH11. 

+ The morphological and growth characteristics were similar to popular variety of Cam Sanh cultivated in Ha Giang. The yield is stable over 2 years of observation.

+ Seedlessness of the selected trees was due to incomplete male sterility (on VX3 and CSKH11), self-incompatibility (on VX2, VX4, VX5), both incomplete male sterility and self-incompatibility (on VX1).

+ The selected individuals of VX1, VX3, VX5 and CSKH11 performed vigorous growth, stable yield and fruit quality after top-working on mature trees of Cam Sanh, with the stable seed number (fewer than 6 seeds/fruit).

  • Evaluating the effects of primary techniques on yield and fruit quality of Cam Sanh in Ha Giang province.

+Application of 600g N/tree at N-P-K ratio of 1 - 0.75 - 1 performed the highest yield and fruit quality; meanwhile the highest economic profit was observed in the application of 600 g N/tree at N-P-K ratio of 1 - 0.5 - 1.

+ Spraying GA3 at the concentration of 80 - 100ppm at fully flowering reduced number of seeds per fruit, bringing about high economic profit; application of GA3 at 80 ppm produced the best fruit quality. Spraying GA3 at fully flowering was observed to have the highest fruit set and smallest number of seed per fruit.

+ Application of top - working reduced plant height, increased the canopy diameter and yield of Cam Sanh in the second years of cultivation.

APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- The selected seedless individuals of Cam Sanh will play as an important source for breeding, expanding areas for citrus production in Ha Giang for high economic efficiency.

- The determined techniques will contribute to the improvement in yield, quality and economic profit of citrus production. It will help farmers in Ha Giang province to increase the income and improve the living standard.

* Opening issues for further studies

Continue to conduct production trials of the selected seedless individuals of Cam Sanh in different cultivation conditions so as to have accurate evaluation of the seedlessness stability and potential for expanding the production.

1. Trích yếu luận án của NCS. Nguyễn Thị Xuyến

2. Tóm tắt luận án tiếng việt của NCS. Nguyễn Thị Xuyến

3. Tóm tắt luận án tiếng anh của NCS. Nguyễn Thị Xuyến

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Xuyến

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN