Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Tú Huy

23/07/2018 10:51 - Xem: 108

 

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tú Huy

Khóa đào tạo: 2013 - 2018

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đào Thanh Vân

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xác định được đặc điểm hình thái và đặc điểm nông sinh học của một số giống hoa lily nhập nội tại Hà Giang:

Sáu giống hoa lily nhập nội trồng tại Hà Giang, chúng đều mang nét đặc trưng tương tự như lí lịch của giống; Đã đánh giá được đặc điểm nông sinh học của sáu giống hoa lily nhập nội và xác định được giống hoa lily Robina có khả năng sinh trưởng phát triển phù hợp nhất khi được trồng tại thành phố Hà Giang với chiều cao cây đạt từ 102,7 – 105,8 cm, có thời gian sinh trưởng từ 82 – 83 ngày, số hoa/cây từ 5,22 - 5,38 hoa, bệnh cháy lá sinh lý xuất hiện ở mức độ thấp và rệp bông không thấy xuất hiện.

2. Xác định được một số biện pháp kỹ thuật trồng giống hoa lily Robina tại thành phố. Hà Giang:

Sử dụng củ giống Robina có chu vi củ từ 18 – 20 cm; Thời điểm trồng hoa lily Robina tại thành phố Hà Giang thích hợp và cho hiệu quả kinh tế cao nhất là thời điểm trồng ngày 20/11; Sử dụng giá thể 1/3 đất + 1/3 phân chuồng + 1/3 trấu hun đối với giống hoa lily Robina là phù hợp nhất khi được trồng tại thành phố Hà Giang;  Trồng hoa lily cần kết hợp phun và bón Ca(NO3)2 với liều lượng phun nồng độ 0,6% và bón 20 g/m2 (hòa thành nước tưới); Trong sản xuất hoa lily Robina tại Hà Giang nên sử dụng chất điều hòa sinh trưởng Thiên Nông với nồng độ 0,05%.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu cung cấp các thông tin về khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa của 6 giống hoa lily nhập nội trồng trong điều kiện sinh thái tại thành phố Hà Giang và huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

- Kết quả nghiên cứu trên là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và học tập trên cây hoa lily ở vùng núi phía Bắc Việt Nam nói chung và Hà Giang nói riêng.

- Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được các giống hoa lily, nhất là lựa chọn được giống Robina và địa điểm trồng phù hợp cho sản xuất hoa lily tại Hà Giang.

 - Kết quả nghiên cứu đã đề xuất được một số biện pháp kỹ thuật trong quá trình chăm sóc nhằm nâng cao khả năng sinh trưởng, phát triển, chất lượng hoa và khả năng chống chịu bệnh cháy lá trên cây lily Robina, góp phần xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất và làm tăng giá trị kinh tế của loại hoa này tại Hà Giang.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Tiếp tục tuyển chọn những giống mới, nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật như: Điều chỉnh ánh sáng, mật độ, khoảng cách trồng… nhằm hoàn thiện quy trình canh tác hướng tới sản xuất hoa lily chất lượng cao tại tỉnh Hà Giang.

 

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

- Research Title"Study on some biological and technical characteristics and methodical cultivation of Lily flower in Ha Giang province"

- Major: Crop Science

Code: 9.62.01.10

- PhD candidate: Nguyen Tu Huy

- Course Duration: 2013 - 2018

- Research supervisors: Prof. Dr. Dao Thanh Van

- Training Institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. Identify morphological characters and biological characteristics of some imported domestic lily species in Ha Giang

Six imported domestic lily species are grown in Ha Giang, they all have the same characteristics as the history of the breed. It estimated biological characteristics of six imported domestic lily species and identified that Robina lily has the most suitable growth when grown in Ha Giang city with plant height of 102.7 - 105.8 cm, the growth time is from 82 to 83 days, the number of flowers/trees are from 5.22 to 5.38 flowers, physiopathic fungi appears at low level and cotton aphid disappears.

2. Identify some technical measures to grow Robina lily in Ha Giang city

Use Robina bulbs with a circumference of 18 - 20 cm; The time is suitable to grow Robina lily and get the highest economic efficiency in Ha Giang city on November 20; Using one third of the land + 1/3 manure + 1/3 husk for the Robina lily is most suitable when grown in Ha Giang city; Planting lilies should be combined with spraying and application of Ca(NO3)2 with spray concentration of 0.6% and application of 20 g/m2 (mixing water). The production of Robina lily in Ha Giang should use the growth regulator Thien Nong with a concentration of 0.05%.

 

APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- The results of the study provided information on the growth, development and quality of six imported domestic lily flowers which were grown under ecological conditions in Ha Giang city and Quan Ba ​​districts in Ha Giang province.

- The above results of the research are the references in research and study on lily in the mountainous region in the North of Vietnam in general and Ha Giang in particular.

- The results of the study have evaluated the lily varieties, especially the selection of Robina and suitable planting sites for lily production in Ha Giang.

 - The research results have suggested some technical measures during the care to improve the growth, development, quality of flowers and the ability to resist blight on the Robina lily, which contributes to developing the technical process of production and increasing the economic value of this flower in Ha Giang.

* Opening issues for further studies

Continue to select new varieties, and study on technical measures such as adjusting light, density, planting distance ... in order to complete the cultivation process towards the production of high quality lily in Ha Giang province.

1. Trích yếu luận án của NCS. Nguyễn Tú Huy

2. Tóm tắt luận án tiếng việt của NCS. Nguyễn Tú Huy

3. Tóm tắt luận án tiếng anh của NCS. Nguyễn Tú Huy

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Tú Huy

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN