Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin Luạn án Tiến sĩ của NCS. Nông Thị Thu Huyền

05/12/2018 09:55 - Xem: 141

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án: “Đánh giá tiềm năng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”

- Ngành:                  Quản lý đất đai

- Mã số:                   9.85.01.03

- Họ và tên NCS:   Nông Thị Thu Huyền

- Khóa đào tạo:    2013 - 2016

- Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông

2. PGS.TS Lê Thái Bạt

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đã đánh giá định lượng về tiềm năng đất đai huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở cách tiếp cận hệ thống và liên ngành.

- Tích hợp kết quả phân hạng thích hợp đất đai với giải bài tối ưu đa mục tiêu để xác định quy mô diện tích đất đề xuất sử dụng cho các LUT, kiểu sử dụng đất bền vững, nâng cao tính khả thi của phương án đề xuất.

- Đã lựa chọn và đề xuất một số mô hình và giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

- Kết quả luận án góp phần hoàn thiện phương pháp luận đánh giá tiềm năng đất đai trên địa bàn huyện miền núi nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung.

- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc bố trí sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

- Kết quả nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp sử dụng đất phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp của huyện Chợ Đồn từ đó có thể làm tài liệu tham khảo, ứng dụng cho những huyện thuộc vùng miền núi có điều kiện tương tự.

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

- Thesis title"Assessment of potentials and orientations for sustainable agricultural land use in Cho Don district, Bac Kan province"

- Course Program:             Land Management

- Code:           9.85.01.03

- PhD Candidate:    Nong Thi Thu Huyen

- Course duration:  2013 ­ 2016

- Supervisors:

1. Associate Professor. Doctor Nguyen Ngoc Nong

2. Associate Professor. Doctor Le Thai Bat

Institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.  

CONTRIBUTIONS OF THIS DISSERTATION

This thesis has:

- Evaluated quantitatively the potential of land in Cho Don district, Bac Kan province using the systematic and interdisciplinary approach.

- Incorporated the outputs of land classification with multi-objective optimization modelling to determine the area of suitable land for effective land use planning strategies.

- Chosen and suggested effectively land use models for agricultural sustainable production and developments in Cho Don district, Bac Kan province.

APPLICABILITY AND FURTHER RESEARCH

The result of this thesis has:

- Contributed to the improvement of land potential assessment approach in upland districts and provinces of Northern Vietnam.

- Provided a scientific platform for enhancing the agricultural production, environmental sustainability and people’s income in the Cho Don District, Bac Kan Province.

- Suggested feasible solutions for agricultural sustainable production and developments in Cho Don District, Bac Kan Province, while this text also will provide other local districts or governments with a source of references and models for their own developments.  

1. Trích yếu Luận án của NCS. Nông Thị Thu Huyền

2. Luận án tóm tắt tiếng anh của NCS. Nông Thị Thu Huyền

3. Luận án tóm tắt tiếng việt của NCS. Nông Thị Thu Huyền

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Nông Thị Thu Huyền

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN