Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS. Phan Chí Nghĩa

05/11/2018 07:58 - Xem: 96

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè vụ Đông Xuân trên giống chè Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ

Ngành: Khoa học cây trồng                      

Mã số:  9 62 0110

Họ và tên NCS: Phan Chí Nghĩa

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn
  2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Xác định thời vụ đốn chè trái vụ phù hợp với sản xuất chè vụ Đông Xuân trên giống chè Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ trên cơ sở xác định mối quan hệ giữa hàm lượng tinh bột trong rễ chè và sự sinh trưởng, phát triển của cây chè sau đốn. Hàm lượng tinh bột càng cao thì sinh trưởng, phát triển sau đốn của chè càng mạnh và ngược lại.

- Ẩm độ đất và năng suất của chè Kim Tuyên tại Phú Thọ có tương quan chặt chẽ (R=0,87). Vì vậy, muốn nâng cao năng suất chè trong vụ Đông Xuân cần tưới nước bổ sung từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau để nâng cao độ ẩm đất.

-  Xác định biện pháp đồng thời giữa tưới nước và bón phân bổ sung làm tăng hiệu quả sản xuất chè vụ Đông Xuân trên giống Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ. Theo đó, tưới nước bổ sung với lượng 800 m3/ha/tháng kết hợp bón phân bổ sung 2 lần, mỗi lần 110 kg urê + 100 kg supe lân + 30 kg kali clorua vào tháng 9 và tháng 12 trên giống chè Kim Tuyên làm tăng năng suất chè vụ Đông Xuân thêm 24,63 tạ/ha.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

- Áp dụng kỹ thuật tưới nước và bón phân bổ sung vào sản xuất chè Kim Tuyên trong vụ Đông Xuân tại tỉnh Phú Thọ.

- Sử dụng phân hữu cơ vi sinh có hàm lượng Humic cao thay thế 30% giá trị phân đa lượng trong sản xuất chè Kim Tuyên vụ Đông Xuân tại Phú Thọ.

- Áp dụng thời vụ đốn tháng 4 hàng năm để thay đổi cơ cấu mùa vụ trong sản xuất chè Đông Xuân tại Phú Thọ.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Research title: Studies on the technical methods for Kim Tuyen winter-spring tea crop in Phu Tho province.

Specialty: Crop Science                 

Code: 62 62 01 10

PhD. Candidate: Phan Chi Nghia

Course duration: 2014 ­ 2018

Scientific supervisors:

1.         Associate Professor. Doctor Nguyen Van Toan

2.         Associate Professor. Doctor Nguyen Ngoc Nong

Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW FINDINGS OF DISSERTATION

- Selecting the suitable pruning time for Kim Tuyen off-season (winter-spring season) tea crop in Phu Tho province based on the relationship between starch content in the tea roots and the development of post-harvest tea plants. The results showed that the starch content in the root have linear relation with the development of post-harvest tea plants.

- The soil moisture and the yield of Kim Tuyen tea crop in Phu Tho province have closely linear relationship (R = 0.87). Consequencely, the added irrigation from September to March improved the yield of winter-spring tea crop.

- The interaction of irrigation and fertilization improved the effective production of Kim Tuyen winter-spring tea crop. Following, 800 m3/ha/month irrigating and twice per year (September and December) fertilizing (100 kg urea, 100 kg super phosphate and 30 kg potassium chloride) increased 2,46 ton/ha of Kim Tuyen winter-spring tea crop yield.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES:

- The integrated techniques of irrigation and fertilization could be applied for Kim Tuyen winter-spring tea crop in Phu Tho province.

- Replacing microbial organic fertilizers containing high Humic acid with 30 percent of macro fertilizers could improve the effective production of Kim Tuyen winter-spring tea crop in Phu Tho province.

- Pruning tea plants in April could change the tea crop from spring-summer season to winter-spring season.

1. Trích yếu luận án của NCS. Phan Chí Nghĩa

2. Tóm tắt luận án tiếng việt của NCS. Phan Chí Nghĩa

3. Tóm tắt luận án tiếng anh của NCS. Phan Chí Nghĩa

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Phan Chí Nghĩa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN