Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Bảo hiểm y tế sinh viên
Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2021-2022

Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số 1366/HD-ĐHTN-BHXH ngày 10/8/2021 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2021-2022

Xem thêm
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2021-2022

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2021-2022

Căn cứ vào công văn số 1366/HD-ĐHTN-BHXH ngày 10/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2021

Xem thêm
Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2020-2021

Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn số 1530/HD-ĐHTN-BHXH ngày 21/8/2020 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020;

Xem thêm
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2020-2021

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ vào công văn số 1530/HD-ĐHTN-BHXH ngày 21/8/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020

Xem thêm