Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
03/06/2022 Quyết định số 36/QĐ-HĐĐHTN ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025
03/06/2022 Quyết định số 01/QĐ-HĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường Trường ĐHNL, nhiệm kỳ 2020-2025
03/06/2022 Quyết định số 32/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025
03/06/2022 Quyết định số 31/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 12/8/2020 của Đại học Thái Nguyên về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025
01/06/2022 Công văn V/v phân công đơn vị phụ trách tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo trong ĐHTN năm học 2021 - 2022
30/05/2022 Công văn V/v phân công triển khai nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Bộ GD&ĐT
30/05/2022 Công văn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Nông Lâm
23/05/2022 Chi tiền nhân dịp 1.6.2022
05/05/2022 Thông báo lần 2 về việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị
05/05/2022 Thông báo lần 3 về việc nộp tiền quỹ phúc lợi các Hợp đồng dịch vụ xã hội hóa
19/04/2022 Quyết định chi tiền Chiến thằng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5.2022
16/04/2022 Quyết định chi tiền Chiến thằng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5.2022
31/03/2022 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động
30/03/2022 Thống báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
29/03/2022 Thông báo lần 2 về việc nộp tiền đóng góp quỹ phúc lợi của các hợp đồng dịch vụ xã hội hóa
25/03/2022 Chi tiền giỗ tổ 10.3.2022
24/02/2022 Quyết định chi tiền 8.3.2022
24/02/2022 Thông báo xây dựng quy chế chế chi tiêu nôi bộ
24/02/2022 Thông báo nộp tiền đóng góp quỹ phúc lợi các Hợp đồng dịch vụ xã hội hóa năm 2021
24/02/2022 Quyết định chi tiền 8.3.2022