Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
05/06/2021 Đăng ký quỹ lương năm 2021
05/06/2021 Danh sách viên chức và người lao động được hưởng phụ cấp độc hại nguy hiểm năm học 2020-2021
05/06/2021 Nâng bậc lương năm 2020
05/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động
05/06/2021 Quyết định số 1793/ĐHTN-QĐ về việc ban hành quy định kéo dài thời gian công tác làm việc đối với giảng viên trong ĐHTN
05/06/2021 Quyết định ban hành chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2030
04/06/2021 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP
04/06/2021 Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
04/06/2021 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
04/06/2021 Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với cán bộ ĐTN CS HCM, Hội sinh viên Việt Nam
04/06/2021 Ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
04/06/2021 Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP chế độ phụ cấp đới với CCB
04/06/2021 Công văn số 2939BNV-TL về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
04/06/2021 Thông tư số 07/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
04/06/2021 Quy trình tuyển dụng viên chức
04/06/2021 Hướng dẫn đánh giá phân loại viên chức
04/06/2021 Chế độ làm việc của giảng viên trong Trường Đại học Nông Lâm
04/06/2021 Nội quy lao động
04/06/2021 Quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng
04/06/2021 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại