Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
04/06/2021 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm
04/06/2021 Thông tư 29 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH
04/06/2021 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 54/2011/NĐ-CP
04/06/2021 Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
04/06/2021 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ
04/06/2021 Ban hành quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên Cập nhật
04/06/2021 Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
04/06/2021 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
04/06/2021 Thông tư hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
02/06/2021 Ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ĐH Thái Nguyên
31/05/2021 Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sửa đổi
26/05/2021 Thông báo xét sáng kiến cải tiến năm học 2020 - 2021
26/05/2021 Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN và các đơn vị thành viên trong TS & QLĐT trình độ ĐH,CĐ & TC
25/05/2021 Thông báo về sử dụng hình thức thanh toán điện tử trong hoạt động giao dịch bằng tiền
24/05/2021 Chi quà nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/2021
21/05/2021 Hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021
19/05/2021 Quy định về việc in phôi, quản lý và cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ của Đại học Thái Nguyên
19/05/2021 Quy định về quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại các đơn vị đào tạo của Đại học Thái Nguyên
18/05/2021 Thông báo kê khai giờ NCKH năm học 2020 - 2021
18/05/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo